נוהל כניסה לבית הספר במהלך יום לימודים

                                                                   (בהתאם לחוזר מנכ"ל ס"ו 3 ב' נובמבר 2005(

לציבור ההורים והנכנסים לבית הספר, להלן פירוט הנחיות

הביטחון והכניסה לתחומי בית הספר:

1.      מאבטח לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל של המוסד לתחומי המוסד החינוכי, במהלך יום הלימודים, ללא אישור של בעל תפקיד מהנהלת המוסד.

2.      חובה על המורשה להיכנס לביה"ס להציג תעודה מזהה ולהירשם אצל המאבטח.

3.      חובה על המאבטח לבדוק את תכולתו של התיק למרות שהמבקר קיבל אישור להיכנס.

4.      חל איסור על מאבטח להעביר מזון או ציוד כל שהוא לתלמיד בתוך המוסד החינוכי על כן על ההורים להשאיר את הציוד/מזון אצל המאבטח והוא יעדכן את המזכירות.

5.      המאבטח לא יאפשר לאף תלמיד לצאת משטח ביה"ס במהלך יום הלימודים ללא אישור בכתב ע"י מזכירות ביה"ס וללא הורה מלווה.

6.      מאבטח רשאי לבדוק תיק תלמיד שנראה חשוד בנוכחות איש הוראה מהסגל החינוכי.

7.      אזרחים , הורים ומבקרים לא יורשו להיכנס עם נשק, גם אם הנשק פרוק ונמצא בתיק.

8.      חל איסור על מבקר/ הורה לצלם בשטח ביה"ס ללא אישור הנהלת המוסד.

9.      אורחים/ הורים אינם רשאים להסתובב בחצר ביה"ס, או להיכנס לכיתות בלי אישור ומלווה מטעם הנהלת ביה"ס.

10.   חל איסור על חלוקת עלוני פרסום או כל מוצר אחר ללא אישור מנהלת ביה"ס.

11.   כניסת עובדים תתבצע אך ורק דרך השער בו נמצא מאבטח ביה"ס.

12.   כניסת עובדי קבלן , אנשי שירות וספקים תאושר ע"י הנהלת ביה"ס בלבד.

13.   במידה ויש צורך להכניס עובדים עם רכב, הכניסה תתבצע דרך שער החירום

      רק בנוכחות המאבטח/ אב הבית.

14. לפני כניסת כלי הרכב יבדוק המאבטח את תכולת כלי הרכב, בכל מקרה לא תתאפשר כניסת

      כלי רכב בזמן ההפסקה ללא אישור מנהלת ביה"ס / רכז הביטחון הבית ספרי.

15. במידה ויזהה המאבטח כי העובד הוא בן מיעוטים (ללא תעודת זהות כחולה) לא תתאפשר

     כניסתו עד לבירור מול הקב"ט היישובי של מוסדות החינוך .

אנא מכם הקפידו לשמור על הנהלים למען ביטחון תלמידי ביה"ס.

   בברכת שנה טובה ובטוחה,

מיטל לוי-שלג                                                                                 שלהבת בני

רכזת ביטחון                                                                                  מנהלת בית-הספר

הגדרות כלליות כניסה למערכת